Zásady ochrany osobních údajů

 

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu obchodů s elektronikou ETA, a to jak kamenných obchodů, tak internetového obchodu (e-shopu) provozovaného na internetových stránkách https://eshop.eta.cz.


Provozovatelem obchodů ETA, včetně internetového obchodu https://eshop.eta.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ 499 73 053, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín (dále jen „HP TRONIC“ nebo „my“).

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

  • Za jakým účelem HP TRONIC osobní údaje zpracovává?

  • Jaké osobní údaje HP TRONIC zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?

  • Odkud HP TRONIC získává osobní údaje?

  • Komu dále HP TRONIC osobní údaje předává?

  • Jak se dozvíte, že HP TRONIC zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

 

Společnost HP TRONIC přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

HP TRONIC je též zpracovatelem osobních údajů pro některé jiné správce, zejména pro Home Credit a.s. (IČ: 26978636), BNP Paribas PersonalFinance SA, odštěpný závod Česká republika podnikající pod označením Hello Bank (IČ: 03814742) a pro BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (IČ: 25080954).

 

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost HP TRONIC, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem kamenných obchodů ETA a internetového obchodu https://eshop.eta.cz.

Doručovací adresa:         HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín

E-mail:                           gdpr@eta.cz

Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách https://eshop.eta.cz.


2. Má společnost HP TRONIC pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, společnost HP TRONIC jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@eta.cz.


3. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

3.1   Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.

Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem e-shopu eshop.eta.cz, potřebujeme zpravidla znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy).

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.

3.2   Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu.

V některých případech zasílání obchodních sdělení potřebujeme Váš souhlas, např. pokud se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. V takovém případě se na Vás můžeme obrátit, zejména prostřednictvím e-mailu s nabídkou našich služeb. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Dalším typickým příkladem takového zpracování osobních údajů je registrace zákazníka v rámci internetových stránek https://eshop.eta.cz, kdy registrovaným zákazníkům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách. K tomuto zpracování potřebujeme Váš souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. K takovému zpracování není potřeba souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce.

3.3   Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy kterým jsme prodali na e-shopu https://eshop.eta.cz zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru).

K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti HP TRONIC nabídnout svým zákazníků další služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním klinutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.

Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let.

3.4   Zajímá nás Váš názor na náš internetový obchod a na služby, které poskytujeme.

Z tohoto důvodu využíváme služeb společnosti CustomerGauge (Directness BV), Van Diemenstraat 182B, 1013 CP Amsterdam, Nizozemsko, aby pro nás zajistil nezávislé vyhodnocení Vaší zkušenosti s nákupem na eshop.eta.cz. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let.

3.5   Za účelem zkvalitňování našich služeb či pro případ budoucího sporu nahráváme telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu 6 měsíců a poté jsou likvidovány. Po stejnou dobu uchováváme také online chat komunikaci. V případě, že se jedná o infolinku společnosti BNP Paribas Cardif Poisťovna, a.s., je telefonní hovor uchováván po dobu 5 let.

V případě, že je hovor spojen s kupní smlouvou, resp. se jedná o hovor se zákazníkem, který s námi uzavřel kupní smlouvou, nebo během telefonního hovoru došlo k řešení jakéhokoliv sporu mezi volajícím a námi, jsme oprávněni pro případ budoucího sporu uchovat záznam telefonního hovoru po dobu, která je vzhledem k situaci odůvodnitelná.

3.6   Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.

3.7   Ve značkových ETA prodejnách, které jsou provozovány společností HP TRONIC mohou být instalovány bezpečnostní kamery. Zpracování kamerových záznamů považujeme za náš oprávněný zájem a k tomuto zpracování není vyžadován Váš souhlas. Více informací o zpracování kamerových záznamů naleznete zde.

3.8   Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

3.9     Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče, viz návod na adrese https://eshop.eta.cz/zasady-pouzivani-souboru-cookie/t-99/.


4. Jaké osobní údaje společnost HP TRONIC zpracovává?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

Společnost HP TRONIC je také provozovatelem mnoha kamenných obchodů anebo výdejních míst e-shopu https://eshop.eta.cz, kde dochází k vyzvednutí zboží zákazníkem. Většina těchto kamenných obchodů je z bezpečnostních důvodů monitorována, a může proto docházet ke zpracování údajů o fyzické podobě. Tyto záznamy jsou limitovány co do kvality záznamu a jsou v pravidelných krátkodobých intervalech likvidovány.

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás, od našich zákazníků.


5. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

5.1   Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

5.2   V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost HP TRONIC uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy.

5.3   Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.

5.4   V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to zejména pro naše marketingové aktivity, dále proto, abychom svým registrovaným zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb.


6. Komu dále osobní údaje předáváme?

Společnost HP TRONIC pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost HP TRONIC předává osobní údaje:

6.1   poskytovatelům úvěrů, a to v případech kdy společnost HP TRONIC vykonává činnost zprostředkovatele poskytnutí úvěru; konkrétně se jedná o společnosti Home Credit a.s. (IČ: 26978636) a BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Česká republika podnikající pod označením Hello Bank (IČ: 03814742), Český Triangl a.s. (IČ: 25864106);

6.2   pojišťovnám v případě, kdy společnost HP TRONIC zprostředkovává pojistné produkty pro společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (IČ: 250 80 954);

6.3   poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;

6.4   pro hodnocení kvality nákupu společnosti společnosti CustomerGauge;

6.5   poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sdělení;

6.6 poskytovatelům poštovních a přepravních služeb, potřebujeme-li Vám cokoli doručit prostřednictvím přepravce;

6.7   některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.

6.8   Některým společnostem ve skupině HP TRONIC, např. společnosti ETA a.s., IČ: 275 44 001, a to z důvodu optimalizace podnikatelského uskupení (např. administrativní zajištění servisních služeb v rámci vyřizování reklamací, marketingové služby).

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti HP TRONIC, ledaže k tomu mají zákonný důvod.


7. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

Společnost HP TRONIC však provozuje i další internetové obchody působící v Evropské unii, zejména na Slovensku; v této souvislosti může docházet k předávání některých osobních údajů.


8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů.

Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.


9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

9.1   Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost HP TRONIC vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

9.2   Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností HP TRONIC byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

9.3   Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost HP TRONIC údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti HP TRONIC převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

9.4   Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

9.5   Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.


10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech.

(a)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost HP TRONIC provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost HP TRONIC prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.

(b)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.


11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost HP TRONIC při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.

*****

 

GDPR